Fundacja UPRASZCZANIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja UPRASZCZANIE, dalej w Statucie zwana “Fundacją” i została

ustanowiona przez Agnieszkę Janowską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15 marca 2023 r.

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 166) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

Nadzór nad Fundacją – co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona, sprawuje Minister właściwy do Spraw Edukacji i Nauki oraz Prezydent m.st. Warszawy.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem formy prawnej w wybranych językach obcych.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji o podobnych celach statutowych.

§ 6

 1. Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy na warunkach ustalanych przez Zarząd.

§ 7

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

 1. Celem Fundacji jest działalność w zakresie:
 2. promocji holistycznego i harmonijnego rozwoju człowieka,
 3. edukacji i oświaty w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sportu,
 4. kultury i animacji środowiska lokalnego.
 5. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 6. prowadzenie działalności w zakresie nagrań dźwiękowych, muzycznych i filmowych,
 7. popularyzowanie, organizowanie, wspieranie oraz finansowanie naturalnych terapii dźwiękiem, masaży tradycyjnych i bioenergoterapeutycznych, koncertów relaksacyjnych, masaży dźwiękiem, uwalniania głosu itp.,
 8. organizowanie, wspieranie oraz finansowanie wykładów, konferencji, warsztatów praktycznych i teoretycznych, szkoleń, kursów, grup dyskusyjnych, zjazdów, imprez kulturalnych, spotkań autorskich, seminariów, koncertów, prezentacji oraz wszelkich innych form oddziaływania edukacyjnego i kulturalnego,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej,
 10. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie idei i celów Fundacji,
 11. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także z instytucjami prywatnymi, wyznaniowymi, biznesem, z instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami społecznymi,
 12. działania bezpośrednie lub współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze,
 13. wykorzystanie nowych mediów ułatwiających realizację celów Fundacji,
 14. udzielanie stypendiów, dofinansowań, dotacji, subwencji i darowizn krajowym lub zagranicznym osobom fizycznym oraz prawnym na realizację ich działań, o ile są one zgodne z celami Fundacji.

§ 9

 1. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągnięcia celów statutowych oraz wspierania ich działalności.
 2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
 3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

§ 10

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§ 11

Działalność gospodarcza Fundacji

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  2. Przedmiotem gospodarczej działalności Fundacji jest:

86.90.D Działalność paramedyczna
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
58.11.Z Wydawanie książek
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
74.20.Z Działalność fotograficzna
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A Działalność bibliotek
91.02.Z Działalność muzeów
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
63.12.Z Działalność portali internetowych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi przekazany przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), z czego 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczony jest na działalność gospodarczą i 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) przeznaczony jest na działalność statutową oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Majątek Fundacji pochodzi z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów z majątku Fundacji,
 4. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 5. odsetek i depozytów bankowych,
 6. prowadzonej działalności gospodarczej,
 7. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

§ 14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 16

Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji zatwierdza Fundator.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 18

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej “Zarządem”.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.
 3. W przypadku niemożności podejmowania czynności prawnych przez Fundatora lub śmierci Fundatora kompetencje dla niego zarezerwowane przejmuje Zarząd.

Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy to składa się on z Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
 3. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Zarządu.
 5. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
 6. Funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 7. W razie zmian w składzie Zarządu w trakcie kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
 8. Funkcję Prezesa lub Członka Zarządu może pełnić także Fundator Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. a) kierowanie powierzonymi poszczególnym Członkom Zarządu działaniami organizacyjnymi Fundacji,
 4. b) uchwalanie rocznych planów finansowych,
 5. c) uchwalanie regulaminów,
 6. d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 7. e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 8. f) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 9. g) reprezentowanie Fundacji.
 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 11. Posiedzenia, za zgodą wszystkich członków zarządu, mogą odbywać się online, przy pomocy urządzeń i oprogramowania służącego do zdalnej komunikacji.
 12. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienie może nastąpić poza formą listu poleconego także w formie elektronicznej na wskazany przez członka zarządu adres e-mail bądź telefonicznie na wskazany numer telefonu, najpóźniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem. Posiedzenia zarządu, za zgodą wszystkich członków, mogą odbywać się bez formalnego zwołania, gdy wszyscy członkowie zarządu są obecni na posiedzeniu i nie wnoszą sprzeciwu co do takiej formy obrad.
 13. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących do zadań Fundacji.

§ 21

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 22

Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

Sposób reprezentacji

§ 23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek zarządu samodzielnie.

§ 24

Zmiany statutu, w tym zmiany celu, dokonuje Fundator w formie uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Przepisy wprowadzające

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem wydania przez właściwy Sąd Rejonowy postanowienia o zatwierdzeniu statutu i zarejestrowaniu Fundacji.